Voor verwijzers

DINETT is een transmuraal netwerk van diëtisten in de regio Den Bosch waar de experts op voedingsgebied samenwerken in de dieetbehandeling, tussen en binnen de lijnen in de zorg. Hierdoor wordt de zorg optimaal geleverd dichtbij en in aansluiting op de behoefte van de patiënt. De continuïteit en kwaliteit van de dieetbehandeling wordt geborgd door de goede afstemming tussen en herkenbaarheid van alle betrokkenen bij de dieetbehandeling.

DINETT vertegenwoordigt diëtisten uit bijna alle werkvelden in de gezondheidszorg in de regio ‘s Hertogenbosch (vrij gevestigde diëtisten, thuiszorgorganisaties, verpleeg-, en verzorgingshuizen, specialistisch werkende diëtisten in bv. psychiatrie, topklinisch ziekenhuis, instelling voor mensen met een verstandelijke beperking). Het streven is om alle diëtisten werkzaam in de gezondheidszorg in deze regio vanuit DINETT te vertegenwoordigen.

Het doel van DINETT is om de transmurale samenwerking in de regio te versterken en het vinden van de juiste diëtist door patiënten en verwijzers te vergemakkelijken.

DINETT is actief in het signaleren van nieuwe ontwikkelingen, inzichten en integrale afspraken en initieert hier proactief deelprojecten die ervoor zorg dragen dat kennis gedeeld wordt. Dit om uniformiteit in handelen te stimuleren en de werklast van alle aangesloten diëtisten te verminderen.

Werkwijze

De verschillende werkvelden en organisaties zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep van DINETT. Deze bestuursleden vertegenwoordigen een achterban en komen vier tot vijf keer per jaar bijeen. Is er mandaat, ondersteuning of afstemming over een gezamenlijke werkwijze nodig dan wordt dit via de stuurgroepsleden kort gesloten met hun achterban. Om de achterban te informeren over het beleid en de voortgang in activiteiten is er jaarlijks een netwerkdag en komt circa 3x per jaar de nieuwsbrief DINETT-NieuwsBrief uit. De eerste stap naar een optimale intramurale samenwerking is het in gebruik nemen van deze website en het DINETT-overdrachtsformulier met bijbehorende procedure. Op deze website zijn alle aangesloten diëtisten te vinden.

Verwijzing naar een diëtist

Wanneer u een patiënt verwijst naar een diëtist, gebruik dan bij voorkeur een schriftelijke verwijzing met onderstaande gegevens:

  • Naam, adres, geboortedatum en zorgverzekeringnummer van de verzekerde
  • De datum waarop de verwijzing is verstrekt
  • De medische diagnose, reden van verwijzing
  • Relevante medicatie
  • Relevante laboratoriumuitslagen
  • Indien van toepassing voorschrift behandeling ‘aan huis’ of ‘groepsbehandeling’

De artsenwijzer is een informatiewijzer waarin aangegeven is bij welke ziekten en op welk moment in de behandeling verwezen kan worden naar een diëtist. Zie: www.artsenwijzerdietetiek.nl.