Zorgpad MS

Aanleiding
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een MS-behandelcentrum dat gespecialiseerde zorg en begeleiding biedt aan mensen met Multiple Sclerose (MS). Op de MS-poli in het JBZ is gesignaleerd dat mensen met MS veel vragen over voeding en MS hebben. Dat blijkt ook uit een patiëntenquête onder 330 MS-patiënten in het JBZ in maart 2021. Aangezien er geen mogelijkheden zijn binnen diëtetiek JBZ tot poliklinische begeleiding van MS-patiënten, hebben de MS-verpleegkundigen en betrokken diëtisten in het JBZ (Florien Verbeek en Dalia Yousif) een zorgpad op het gebied van voeding en MS ontwikkeld. Dit, om het onderwerp voeding een meer prominente rol te geven en om diëtistische begeleiding, door een 1e lijns diëtist gespecialiseerd in MS, voor patiënten met MS toegankelijker te maken.

Ontwikkeling zorgpad
In overleg met de betrokken zorgverleners is er een transmuraal zorgpad ontwikkeld. Hierin wordt benoemd welke diëtisten in de 1e lijn gespecialiseerd zijn in de behandeling van patiënten met MS. Ze hebben samen met de diëtisten van het JBZ in kaart gebracht hoe de dieetbehandeling van MS-patiënten in de 1e lijn momenteel verloopt (aantal patiënten, verwijzing/aanmelding, hulpvragen/voedingsproblemen, voedingsadviezen).
Er is ook gekeken naar de zorgvraag, de wensen en behoefte met betrekking tot het doorverwijzen van patiënten vanuit het JBZ en vervolgens de terugkoppeling naar de behandelende specialist.
Om de diëtistische hulpvraag van de patiënt in kaart te brengen is de jaarlijkse vragenlijst die voorafgaand aan de controle bij de MS-verpleegkundige ingevuld wordt, aangevuld met voedingsgerelateerde vragen. Deze vragen hebben betrekking op het gewicht, risico op ondervoeding, of er sprake is van voedingsproblemen en of de patiënt behoefte heeft aan een doorverwijzing naar een diëtist in de 1e lijn gespecialiseerd in MS. Vervolgens zijn er met elkaar afspraken gemaakt over:
– Indicaties inschakelen diëtist (specifiek voor MS bijvoorbeeld vermoeidheid, problemen met kauwen/slikken).
– Werkwijze inschakelen diëtist en overdracht van informatie (van MS-verpleegkundige naar diëtist en vice versa).
– Informatie aan de patiënt over voeding en inschakelen diëtist (is opgenomen op website JBZ).
Ook is er met diëtisten, de neuroloog en MS-verpleegkundigen naar de inhoud van de dieetbehandeling gekeken, waarbij het uitgangspunt is dat er adviezen worden gegeven die wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Zorgpad
Vanaf januari 2022 is het zorgpad gestart.
Er wordt een verwijzing geschreven naar een 1e lijns MS-diëtist in de regio (afhankelijk van de woonplaats van de patiënt), waarin kort de hulpvraag van de patiënt wordt beschreven. De MS-diëtist in de 1e lijn neemt contact op met de patiënt om een consult in te plannen en start vervolgens de dieetbehandeling op.
Indien gewenst verzorgt de diëtist een terugrapportage aan de MS-verpleegkundige.
Door de verschillende gesprekken met de diëtisten uit 1e, 2e lijn en de MS-professionals is er meer duidelijkheid gekomen wat een diëtist kan betekenen voor mensen met MS die voedingsvragen hebben. Hierdoor kan de MS-professional beter verwijzen en is de afstand tussen de professionals korter geworden. Er wordt meer doorverwezen.

Betrokken zorgverleners
Verpleegkundig specialist JBZ: Josje van Erp
MS-verpleegkundigen JBZ: Jodie Broks en Floor Daaleman
Diëtisten 1e lijn: Manon van Alphen (Voedietist), Anne Lubbers (BrabantZorg) en Inge Kersten (BrabantZorg)
Diëtisten JBZ: Dalia Yousif en Florien Verbeek (diëtisten Neurologie JBZ)